Polityka prywatności i plików cookies sklepu Jadłosfera

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach sklepu internetowego https://jadlosfera.pl przez spółkę Jadłosfera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703), ul. Bukowińska 26c lok.3u, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000628812, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 525-267-04-06, REGON: 36501412000000, kapitał zakładowy: 165 600,00 zł

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)    Administrator – Jadłosfera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703), ul. Bukowińska 26c lok.3u, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000628812, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 525-267-04-06, REGON: 36501412000000, kapitał zakładowy: 165 600,00 zł,

2)    Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://jadlosfera.pl,

3)    Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.

§ 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie takich jak formularz założenia konta lub formularz zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika przetwarzane są w zbiorach zgłoszonych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W przypadku formularza założenia konta, jest to zbiór „JADŁOSFERA”. W przypadku zamówień składanych w Sklepie, jest to zbiór „JADŁOSFERA”. W przypadku zapisu do newslettera, jest to zbiór „JADŁOSFERA”.
 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta w Sklepie (imię i nazwisko, adres e-mail, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, firma, adres siedziby, numer NIP) przetwarzane są wyłącznie w celu założenia i utrzymywania konta.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia w Sklepie (imię i nazwisko, adres e-mail, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, firma, adres siedziby, numer NIP) przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 6. Jeśli w toku składania zamówienia lub zakładania konta, Użytkownik wyrazi dodatkową zgodę na otrzymywanie newslettera sklepu, jego dane (imię oraz adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu przesyłania mu newslettera.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł złożyć zamówienie w Sklepie lub założyć konto.
 8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1)    ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2)    ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

3)    rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

10. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym w szczególności do:

1)    wglądu do swoich danych osobowych,

2)    żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu korekty swoich danych prosimy o kontakt mailowy na adres sklep@jadlosfera.pl.

11. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu zrealizowania zamówienia.

12. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

13. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. 

§ 3

Pliki cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 4

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.